GEMAAKT IN EUROPA

LEVENSLANGE GARANTIE

GRATISVERZENDING VANAF € 75

GEMAAKT IN EUROPA

LEVENSLANGE GARANTIE

GRATISVERZENDING VANAF € 75

FLASH SALE! 'MYSTERY' CODE EINDIGT

00DAYS
00HR
00MIN
00SEC

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle orders die geplaatst worden bij Metalbird VOF. Mocht u een afdruk willen hebben van deze Algemene Voorwaarden, dan sturen wij u er een toe.

Artikel 1. Identiteit van de Metalbird VOF

Metalbird VOF, Jan de Beyerhof 34, 1191 EN Ouderkerk aan de Amstel, e-mail: info@metalbird.nl. rekeningnummer NL09 RABO 0131 3453 62 t.n.v. Metalbird VOF te Amsterdam, BIC RABONL2U, BTW 8528.38.311.B.01.3240 en nummer Kamer van Koophandel 58022325

Atikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

 • De huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op elk aanbod en overeenkomst tussen Metalbird VOF en een tweede partij (de klant), voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.
 • De huidige Algemene Voorwaarden zijn ook toepasbaar op overeenkomsten met Metalbird VOF voor zover deze de hulp van derden inroept voor de uitvoering van de opdracht.
 • Eventuele afwijkingen van de huidige Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn voor zover dit uitdrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Orderbevestiging

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Ieder aanbod zal een dagtekening of datum dragen en is zodoende herleidbaar naar datum.
 • Metalbird VOF is uitsluitend aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen plaatsvindt. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
 • Zodra de betaling door de bank van Metalbird VOF is bevestigd, wordt de order door Metalbird VOF geaccepteerd en uitgevoerd.
 • Metalbird VOF kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.
 • Indien (op ondergeschikte punten) de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Metalbird VOF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Metalbird VOF anders aangeeft.
 • Metalbird VOF kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Metalbird VOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de klant gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Metalbird VOF bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
 • Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Metalbird VOF retourneren, conform de door Metalbird VOF verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 • Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de Metalbird VOF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de Metalbird VOF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 5. Prijzen

 • Het totaalbedrag dat op de winkelwagen, offerte of factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en het vervoer.
 • Alle prijzen en de transportkosten voor consumptieve verkopen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW. Voor niet consumptieve verkopen kunnen afwijkende bepalingen gelden met betrekking tot de BTW.
 • Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal Metalbird VOF een aparte factuur naar een door de klant aangegeven adres zenden.
 • Er vindt geen BTW teruggaaf plaats.

Artikel 6. Aflevering

 • Metalbird VOF zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een bevestiging van de betaling heeft ontvangen, de zaken te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de klant is aangegeven.
 • De bestelde zaken zullen door een externe partij worden afgeleverd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor de importheffingen in zijn of haar land.
 • Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant.
 • De verzendkosten binnen Europa worden door de Nederlandse Staat met het dan geldende BTW-tarief belast.
 • Indien de klant weigert de zaken in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om aanwijzingen of informatie te geven betreffende hun aflevering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze zaken voor rekening van de klant zijn.
 • Elke afleverdatum die eventueel door Metalbird VOF genoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn.
 • Binnen Nederland is de levertijd 1 tot 2 werkdagen.
 • Afhankelijk van het land kan de levertijd variëren van vier (4) tot (30) werk dagen.

Artikel 7. Garantie

 • Metalbird VOF garandeert dat de bestelde zaken zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat vernoemde zaken zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.
 • Er zal geen garantie gegeven worden op zaken waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de zaken hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder Metalbird VOF’s kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c) indien de zaken gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor deze niet waren bestemd.
 • Metalbird VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ophangsysteem. Metalbird VOF aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor andere mogelijkheden van gebruik of aanbrengen van de zaak.

Artikel 8. Ontvangst

 • Zodra de bestelde zaken zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet klant controleren of alles klopt. De klant moet nagaan of zowel de kwaliteit als de hoeveelheid van de afgeleverde zaken in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen moeten met een duidelijke beschrijving daarvan binnen 48 uur per e-mail aan Metalbird VOF gemeld worden.
 • Indien de klant voornoemde zaken wil terugsturen dient de klant daarover contact op te nemen met Metalbird VOF. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien Metalbird VOF hiermee schriftelijk ingestemd heeft.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken: a. die door de Metalbird VOF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9. Overdracht van risico

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 • Betaling aan Metalbird VOF dient te geschieden voor de aflevering, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
 • Afhandeling en verzending van de bestelde zaken vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd.
 • De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, betalingsgegevens en verzendadres indien dit verschilt van eerder vermeld adres.
 • Daarna zal er automatisch een e-mail naar u verstuurd worden met daarop een nummer ter bevestiging van uw order.
 • Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen informatie doorgegeven worden aan derden; uitzondering hierop zijn partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.