Affirmation Icon Gratis verzending boven € 75

Affirmation Icon LEVENSLANGE GARANTIE

Affirmation Icon GEMAAKT IN NEDERLAND

Affirmation Icon DUURZAME MATERIALEN

Affirmation Icon Gratis verzending boven € 75

Affirmation Icon LEVENSLANGE GARANTIE

Affirmation Icon GEMAAKT IN NEDERLAND

Affirmation Icon DUURZAME MATERIALEN

Algemene voorwaarden van Metalbird Europe B.V.

Artikel 1 - Definities

De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

Klant: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een vak, beroep of bedrijf;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Metalbird en een klant die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een klant om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Metalbird Europe B.V.
Geregistreerd adres: Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, Nederland
E-mailadres: info@metalbird.nl
KvK-nummer: 83661425
Btw-identificatienummer: NL862950478B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Metalbird en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Metalbird en een klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Metalbird voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Metalbird op locatie zijn in te zien en zorgen dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Metalbird voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en zorgen dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wordt gedaan onder voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Indien Metalbird gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Metalbird niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaart en dat er aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. Metalbird kan binnen wettelijke kaders informatie vergaren over of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek Metalbird goede gronden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Metalbird gerechtigd op een onderbouwde manier een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering specifieke voorwaarden te verbinden.
 3. Metalbird is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen (eventueel aan met haar verbonden ondernemingen).

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Metalbird mag een klant vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de klant is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of indien de klant meerdere producten met hetzelfde ordernummer heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 3. De klant die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, dient dit binnen de herroepingstermijn op ondubbelzinnige wijze aan Metalbird kenbaar te maken.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de herroepingstermijn

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de klant.
 2. De klant moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van melding, het product terugzenden of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) Metalbird. De klant heeft de termijn voor terugzending in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Tijdens de herroepingstermijn moet de klant voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. De klant mag het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren op dezelfde wijze als hij dat in een winkel zou mogen.
 4. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Metalbird verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.
 6. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere behandeling van het product dan vermeld in lid 1.
 7. Indien een klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van Metalbird in geval van herroeping

 1. Metalbird vergoedt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alle betalingen aan de klant, inclusief eventuele bezorgkosten die Metalbird in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop de klant de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin Metalbird heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan Metalbird de terugbetaling uitstellen totdat het product is ontvangen of totdat de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
 2. Voor eventuele terugbetaling zal Metalbird dezelfde betaalmethode gebruiken die oorspronkelijk door de klant is gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 3. Indien de klant kiest voor een dure bezorgingsmethode in plaats van de goedkoopste standaardbezorging, hoeft Metalbird de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Het totaalbedrag vermeld in het winkelwagentje of op de offerte of factuur is definitief en omvat de prijzen van de bestelde producten, hun verwerking, verpakkingsmateriaal en vervoer.
 2. Alle prijzen en vervoerkosten voor verkoop aan klanten zijn vermeld in euro's inclusief btw. Voor verkopen aan niet-klanten kunnen andere bepalingen gelden met betrekking tot de btw.
 3. Metalbird VOF zal uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant een afzonderlijke factuur sturen naar een door de klant opgegeven e-mailadres.

Artikel 10 - Bezorging

 1. Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, stelt de onderneming alles in het werk om de goederen te laten bezorgen op het door de klant duidelijk aangegeven adres, zodra de bestelling is aanvaard en de onderneming de betalingsbevestiging heeft ontvangen.
 2. De bestelde goederen zullen door een externe partij worden bezorgd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor de invoerrechten in zijn land.
 3. Alle kosten in verband met de bezorging zijn voor rekening van de klant.
 4. De verzendkosten binnen Europa worden in rekening gebracht door de Nederlandse Staat met het dan geldende btw-tarief.
 5. Indien de klant de ontvangst van de goederen weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies of informatie over de bezorging, zullen alle extra kosten voor een nieuwe bezorging of opslag van deze goederen ten laste van de klant zijn.
 6. Een door Metalbird VOF genoemde bezorgtermijn is slechts onder voorbehoud.
 7. Afhankelijk van het land kan de bezorgtijd variëren van één (1) tot dertig (30) werkdagen, maar normale Europese bezorgingen vinden gewoonlijk plaats binnen één (1) tot vijf (5) dagen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Alle door de klant verschuldigde bedragen moeten vóór de bezorging worden betaald, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 2. De verwerking en verzending van de bestelde artikelen vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd.
 3. De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorgadres indien afwijkend van het eerder opgegeven adres.
 4. Daarna ontvangt de klant automatisch een e-mail met een bevestigingsnummer.
 5. Overeenkomstig de wet inzake persoonsgegevens worden geen gegevens doorgegeven aan derden; uitzonderingen hierop zijn partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Metalbird te melden.
 6. Indien een klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, heeft de klant, nadat Metalbird de klant op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft, is de klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft Metalbird het recht om de gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Metalbird en een klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Metalbird heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking nadat Metalbird de klant voldoende van een dergelijke wijziging op de hoogte heeft gesteld.

LEVENSLANGE GARANTIE

Al meer dan tien jaar produceert Metalbird hoogwaardige producten die levenslang meegaan, waar je ze ook installeert. Wij staan volledig achter de materialen en het vakmanschap waarmee onze vogels worden gemaakt. Als u niet tevreden over een van de twee, neem dan zeker contact met ons op.

Al onze vogels, soms bijen, zijn gemaakt van cortenstaal: een materiaal dat ontworpen is om een beschermende patina te vormen die bestand is tegen corrosie, bederf en beschadiging. Cortenstaal wordt ook gebruikt voor industriële architectuur en grootschalige sculpturen vanwege de lange levensduur en verweringscapaciteit. Zo gaat uw Metalbird niet alleen tientallen jaren mee, het zal zelfs nog langer leven dan dat wij doen.

Dat is nog eens levenslange garantie!

Promotionele voorwaarden en bepalingen

Aanbiedingen zijn alleen geldig vanaf de aangegeven data, tenzij anders vermeld of binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promotionele prijzen of kortingsacties. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van elk product dat door een klant wordt gekocht te beperken. Wij voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen op de producten die wij verkopen en zijn blij om producten te ruilen in overeenstemming met ons retourbeleid.

Mysterie code

Kortingscodes zijn geldig voor elke bestelling voor [artikel] tenzij anders vermeld en zolang de voorraad strekt. Kan niet worden gecombineerd met andere actieprijzen of kortingsaanbiedingen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van een product te beperken. Aanbieding geldig op metalbird.nl. Aanbieding voor een beperkte tijd geldig.

KOOP 2, KRIJG MINI GRATIS ACTIEL

Onze mini's zijn alleen geldig bij bestellingen van 2 of meer volledig geprijsde vogels in dezelfde transactie en zijn beperkt tot twee mini vogels per bestelling. Mini's zijn niet geldig op onze plantenstekers, elk afgeprijsd artikel, bundelpakket of pak mini vogels. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.